Alumni Association

Home » Uncategorized » Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Advertisements

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του “Συλλόγου Αποφοίτων Διεθνούς Ιατρικής – Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας” (στο εξής “Σύλλογος”), και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη του Συλλόγου στην πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 25 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ευρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή Γουδή, επί της οδού Δήλου, αριθμός 1, και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Τυχόν Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Τυχόν Τοποθετήσεις & Προτάσεις Μελών του Συλλόγου
  3. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών
  4. Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό του Συλλόγου προβλεπόμενη απαρτία, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια ως άνω θέματα επί της ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ιδιαίτερη προς τούτο πρόσκληση και θα συνεδριάσει νομίμως με την παρουσία δώδεκα (12) μελών του Συλλόγου.

Χρονοδιάγραμμα Αρχαιρεσιών:

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου.

Όσοι εκ των αποφοίτων δεν έχουν εγγραφεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να εγγράφονται και κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πάντως προ της έναρξης των εργασιών της και συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 15:30 και 16:00.

Η εγγραφή απαιτεί την υποβολή σχετικής Αίτησης Εγγραφής και Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου και των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και υποβολή απλών αντιγράφων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του μέλους.  Τα μέλη που θα εγγράφονται θα καταβάλλουν είκοσι (20,00) Ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου και δέκα πέντε (15,00) Ευρώ ως συνδρομή για το έτος 2016.

Δικαίωμα Εκπροσώπησης:

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, κάθε μέλος παρίσταται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.  Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να εκπροσωπεί δύο (2) έτερα μέλη, μη συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, και να ψηφίζει διαφορετικά για το κάθε εκπροσωπούμενο μέλος.  Κατά την προσέλευσή του στη Συνέλευση, ο εκπρόσωπος προσκομίζει στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.  Για την εκπροσώπηση αρκεί μια επιστολή του εκπροσωπούμενου προς τη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει το όνομα του εκπροσώπου, την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και φέρει την υπογραφή του εκπροσωπούμενου.  Η επιστολή εκπροσώπησης μπορεί να κοινοποιείται στη Γενική Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με τα προαναφερθέντα στοιχεία μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα Εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο & την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου που αφορούν τα κωλύματα των μελών και τα οποία έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.  Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους εγγράφως μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: crisis.med.alumni@gmail.com μέχρι τις 17.01.2016 το αργότερο δηλώνοντας σαφώς το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και τα πλήρη ατομικά στοιχεία τους.  Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνυποβάλλουν επιγραμματικό βιογραφικό σημείωμα εξήντα (60) λέξεων κατά το μέγιστο στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.  Κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση οι υποψήφιοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου που αφορούν τα κωλύματα των μελών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Καταστατικό του Συλλόγου:

Προς ενημέρωση των μελών και των αποφοίτων αναφέρεται ότι στον ιστότοπο του Συλλόγου: https://crisismed.wordpress.com έχουν αναρτηθεί το Καταστατικό του Συλλόγου και η Σύνοψη αυτού.

Αναμένουμε να πλαισιώσετε το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή σας τόσο ως υποψήφιοι του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ώστε να σας έχουμε αρωγούς στις προσπάθειες που καταβάλλουμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τους φιλόδοξους σκοπούς και τους υψηλούς στόχους του Συλλόγου μας.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ασπασία – Ευτέρπη Μιχαλάκη

Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασιλική – Βίκη Καραμαγκιώλη

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

January 2016
M T W T F S S
    Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other follower

No upcoming events

%d bloggers like this: